هشتم مهر نکوداشت روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان,آموزش ناشنوایان,روز ناشنوایان,ارتباط اجتماعی ناشنوایان,تدریس ناشنوایان,تحصیل ناشنوایان,فدراسیون جهانی ناشنوایان,سازمان رفاه ملی ناشنوایان,ورزش ناشنوایان,