سیر

در بدن کسانی که دچار کاهش انرژی شده اند، مواد زائد تشکیل می شود که این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای فرد می شود. برای اینکه از تشکیل مواد زائد در بدن جلوگیری کنید، باید مواد غذایی که پر انرژی هستند را مصرف کنید.

انواع ورمها و تومورها در نقاط مختلف بدن در داخل و خارج تشکيل و انواع بيماري ها از سر تا پاها در افراد به وجود مي آيند و آنهايي که بيشتر از مواد نشاسته‌اي بهره برداري مي کنند قند و چربي در خون و مايعات بدن و يا به صورت انواع ورمها و تومورها در نقاط مختلف ظاهرمي‌شوند و آنهايي که بيشتر از پروتئين ها و ترکيبات نيتروژني بهره برداري مي کنند انواع رسوب و ته نشيني ها روي استخوان ها و مفاصل تشکيل مي شود وانواع معالجات براي اين موارد وجود دارد که در حال حاضر بيشتر از جراحي ها و جريان برق و غيره بهره برداري مي کنند ولي کاهش مصرف ترکيبات مختلف و استفاده از مواد پر انرژي راهي براي خارج کردن انواع مواد اضافي در بدن مي‌باشد.

ترکيباتي مانند پياز وسير و سبزي هاي ديگر براي توليد انرژي و نيرو مهم بوده و با انرژي لازم در بدن انواع مواد اضافي که در نقاط مختلف پوست و داخل بدن درجداره رگها روده ها و دستگاه جنسي زن و مرد و خلاصه هر جا توموري پديدار شده توسط ترکيبات پر انرژي و نقصان مصرف انواع مواد نشاسته‌اي و پروتئيني مي توان اين مواد اضافي را سوزانده و تبديل به نيرو کرد که کم شدن انرژي در زمان پيري و ضعف مربوط به عدم مصرف انواع مواد و تبديل آنها به انرژي مي‌باشد. ترکيباتي ديگر مانند فلفل قرمز و گوجه فرنگي و هويج که احتمالا داراي ترکيبات راديواکتيو انرژي زا مي‌باشند مي توانند به شکستن مواد در بدن کمک کنند و مزاحم را در بدن از بين ببرند و آنهايي که بيشتر از روئيدني ها بهره مي‌گيرند و کمتر مواد حيواني مصرف مي‌نمايند مي توانند داراي عمر بيشتري داشته باشند.

منبع: آفرینش