سکته مغزی

در جدیدترین آمارهای که در ایران در خصوص سکته مغزی بدست آمده است، بیانگر این موضوع است که ابتلا به سکته مغزی در ایران در حال افزایش می باشد. به همین جهت باید بیشتر به فکر حفظ سلامتی خود در برابر سکته مغزی باشید.

معاون تحقيقات وزيربهداشت با تشريح نتايج يک تحقيق بين المللي درباره روند سلامت درجهان وايران، ازافزايش ابتلا به سکته مغزي درايران خبرداد.

دکتررضا ملک زاده درخصوص نتايج مطالعه اي که با مشارکت2500 پژوهشگرازسراسرجهان ازجمله مشارکت50 محقق ايراني انجام شده است، گفت: درايران نرخ مرگ ومير کودکان زيريک سال به ازاي هرهزارتولد زنده، از53/4 مرگ در1990 به15/1 مورد مرگ درسال2016 کاهش پيدا کرده است؛ درهمين مدت زمان، نرخ مرگ ومير زير5 سال به ازاي هرهزارتولد زنده از67/4 درصد به17/8 درصد کاهش پيدا کرده است.

دکترملک زاده گفت: درايران، اميد به زندگي مشاهده شده درسال2016 با برآورد پيش بيني شده براي ايران برابربوده است؛ طبق نتايج اين مطالعه، اميد به زندگي در زنان از71/1 سال در1990 به 78/4 سال در2016 رسيده است؛ اميد به زندگي درمردان نيزاز65/2 سال در1990 به73/83 سال در2016 رسيده است.

وي گفت: به طورکلي درايران، درسال1990 حدود48 درصد ازکل موارد مرگ ناشي ازبيماري‌هاي مزمن غيرواگيربوده‌اند که اين نسبت درسال2016 به حدود80 درصد رسيده است.

به گفته ملک‌زاده مهمترين علل مرگ (10 علت اصلي) درسال2016 درايران شامل بيماري ايسکميک قلبي، سکته مغزي، تصادفات جاده‌اي، پرفشاري خون، آلزايمر، ديابت، بيماري مزمن انسدادي ريوي، بيماري مزمن کليوي، سايربيماري‌هاي قلبي عروقي وسرطان معده هستند.

ملک زاده خاطرنشان کرد: ازسال 2005 تاکنون، بيماري ايسکميک قلبي درتمامي سال‌ها اولين علت مرگ درايران بوده است. درسال2016 اين بيماري باعث بيش از25 درصد از کل مرگ ومير (معادل بيش از90 هزارمرگ) بوده است، به عبارت ديگر، ازهر4 مورد مرگ درايران، يک مورد ازبيماري ايسکميک قلبي ناشي مي‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما