نجات جان شیرخوار با شیرمادر

 

تازه مادران پس از تولد نوزاد حتما باید به وی شیر آغوز بدهند. چون تغذیه با شیر مادر می تواند جان نوزادان و شیرخواران را از مرگ حتمی در بیست و چهار ساعت اولیه پس از تولد نجات دهد. رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت از ویژگی های موثر شیر مادر برای حفاظت از سلامتی شیرخوار میگوید. در ادامه به سخنان سید حامد برکاتی در این باره دقت کنید.

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد 22 درصد احتمال مرگ نوزادان را کاهش می‌دهد.

سید حامد برکاتی با بیان اینکه نتایج تحقیقات نشان می‌دهد پیشگیری از مرگ‌و‌میر نوزادان تا حد بسیاری به شیر مادر بستگی دارد، گفت: مطالعه‌ای که در کشورغنا انجام شده نشان می‌دهد، نوزادانی که 24 ساعت پس از تولد شیر مادر مصرف می‌کنند 2.5 برابر احتمال مرگشان کاهش می‌یابد، بنابراین تماس پوستی نوزاد و مادر و مصرف شیر مادر در ساعت‌های اولیه تولد بسیار مهم است.

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت با تاکید بر تغذیه انحصاری نوزاد با شیر مادر، یادآور شد: اگر نوزادان طی دوره نوزادی به خصوص روز اول تولد تنها از شیر مادر تغذیه کند احتمال مرگ در آنها تا 22 درصد کاهش می‌یابد.

برکاتی با بیان اینکه شیرآغوز (اولین شیر مادر) نقش بسزایی در کاهش احتمال مرگ‌و‌میر نوزادان دارد، تصریح کرد: هم‌چنین نتایج تحقیقات نشان داده اگر نوزادان در ساعت اول تولد شیر مادر تغذیه کنند احتمال مرگ 22 درصد کاهش می‌یابد.

میزان