نوشیدن

بیماری هرچقدر که پیشرفت می کند توان بدن را کم می کند و بدن ضعیف می شود و نمی تواند با بیماری مقابله کند، بخاطر همین بدن برای مقابله با بیماری های خطرناک نیاز بیشتری به انرژی دارد تا بر بیماری ها غلبه کند.

هرچه بيماري ها سخت مي شوند بيشتر پيشرفت مي نمايند که نشان دهنده ضعف و ناتواني بدن مي باشد و فرد بايد انرژي بيشتري کسب نمايد و اگر از يک راه فرد نتوانست انرژي به دست آورد بايد از انواع طرق بهره گيرد و خود را قدرتمند سازد و آنهايي که داراي نيروي کافي براي زندگي کردن مي باشند با خطرناکترين بيماري ها مي توانند مقابله نمايند.

بيماري هاي بدخيم و خطرناک در افراد قدرتمند معمولا به وجود نمي آيند و اگر در زمان ضعف ظاهر شوند و فرد دوباره قدرت لازم را به دست آورد سلولهاي بدخيم به مکان هاي امن بدن و داخل تومورهاي چربي و مکان هاي ديگر مخفي مي شوند و بعضي ازغده ها و ورم هاي چربي در بدن بعضي از افراد قوي تا آخر عمر باقي مي مانند و سلولهاي بدخيم ياراي خارج شدن از مخفي گاه خود را ندارند چون با دفاع بدن روبرو مي شوند و ممکن است در مقابل سلولهاي بدن نتواند مقاومت نمايند.

هر چه افراد ضعيف مي شوند و يا پير مي شوند بيماري به قدرت بيشتري با افراد مقابله مي کنند و هنگامي که افراد پير مي شوند و حرکات و فعاليت خود را از دست مي دهند و بيشتر به استراحت مي پردازند.

انواع بيماري ها با شدت بيشتري ظاهرمي شوند و افراد براي مقابله با آنها بايد نيروي بيشتري کسب کرده تا بتوانند در مقابل آنها دوام بياورند و براي زندگي بهتر اشخاص بايد به فکر تامين قواي روحي و جسمي خود باشند و از نيروي خلقت بهره گيرند تا بتوانند در مقابل شديدترين و خطرناک ترين بيماري ها مقاومت نمايند.

منبع: آفرینش