مغز

کسانی که مغز توانایی دارند می توانند با بیماری ها مقابله کنند و آن ها را شکست بدهند ولی کسانی که دارای مغز توانمندی نیستند دچار بیماری های می شوند و نمی توانند آن ها را درمان کنند. همچنین مغز آن ها دچار صدماتی می شود که باعث کوتاهی عمرشان می شود.

مغز قدرتمند اعمال بدن را در کنترل دارد و مشکلات ناشي شده از عوامل مختلف را در اثر تغيير سليقه و تمايل به انواع محصولات خوراکي و مکان زندگي و به کار گيري آنها موجب درمان مي شود ولي افراد کودن و کم هوش توانايي در تشخيص ترکيبات و مواد مناسب و يا ناسازگار از دست رفته و انتخاب نامناسب انجام شده و از آن عوارض و بيماري هاي سخت عارض مي گردد.

به مغز و توانايي هاي آن بيشتر بايد توجه کنيم و از کاهش انرژي آن در زمانهاي نامناسب جلوگيري نماييم و از عصبانيت و رفتار نامناسب جلو گيري نماييم که از آن عوارض ناشي مي گردد.

از انواع پروتئين ها و چربي ها و قندهاي مناسب براي مغز هر روز بايد بهره گيريم و درصورت مصرف اضافي اين ترکيبات مي توانيم مواد خارج از اندازه را توسط انواع فعاليت ها و ورزش به انرژي تبديل کرده و غلظت خون را در اندازه مناسب نگهداريم.

انواع غذاهاي مصرفي در بدن بايد به انرژي تبديل شود در غير اينصورت و با فعاليت کمتر ممکن است غذاهاي مصرفي بدون تبديل به انرژي موجب فزوني غلظت خون شده و عوارض توليد کنند و آنهايي که داراي خون سفت و غليظ مي باشند با فعاليت بيشتر و تبديل قند و چربي خون به انرژي و آب موجب رقيق شدن خون و افزايش رقت آن مي شود

منبع: آفرینش