tagviyate-ostokhan1

برپایه  نتایج پژوهشی نشان داده شد که مکمل های شامل ملاتونین قادرندد سبب  نیرومند تر شدن استخوان ها شوند. پژوهشهای این تحقیق در مورد  جلوگیری از بروز استئوپروز بسیار مهم است. استخوان ها در طول روز توسط سلول های استخوان ساز یعنی استئوبلاست ها ساخته می شوند و در شب توسط سلول های تجزیه کننده استخوان یعنی استئوکلاست ها تجزیه می شوند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل یاری ملاتونین در موش ها توانست موجب تنظیم چرخه های نواختی زیستی  ( circadian rhythms) شود و علاوه بر این توانست دانسیهای استخوانی را افزایش دهد و شکنندگی استخوان ها را کاهش و انعطاف پذیری آن ها را بیشتر کند. نکته اساسی این است که با افزایش سن به طور معمول کم خواب می شویم و به همین دلیل میزان تجزیه استخوانی یعنی فعالیت سلول های استئوکلاست سرعت بیشتری می یابد. مطالعات پیشین نشان دادند که مکمل یاری ملاتونین می تواند در تنظیم ساعت زیستی نقش مهمی داشته باشد. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر ملاتونین بر دانسیته استخوانی و نیز ترمیم آن بعد از آسیب دیدگی بود. بدین منظور محققین در این مطالعه 20 موش نر 22 ماهه را به مدت 10 هفته ارزیابی کردند آن ها در این مدت زمان مکمل ملاتونین را در آب موش ها حل کردند و به آن ها خوراندند. پس از دوره پژوهش محققین دانسیته استخوان ران موش ها را با موش های گروه کنترل مقایسه کردند،  و به این نتیجه رسیدند که دانسیته و حجم استخوانی موش های گروهی که مکمل ملاتونین دریافت می کردند به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود.

منبع-http://www.yourdoctor.ir