پانکراتیت

بر اساس اطلاعاتی که در خصوص پانکراتیت نکروزان توسط محققان به دست آمده است متوجه این موضوع شده اند که بیماران مبتلا به پانکراتیت نکروزان که بیشترین میزان خطر را دارند، نکروسکتومی با روش های جراحی کم تهاجمی و اندوسکوپیک، با مقایسه نکروسکتومی باز، خطر مورتالیتی کمتری دارد.

به عقیده محققان هلندی، مطالعه حاضر، بزرگترین کوهورت بین‌المللی از بیماران مبتلا به پانکراتیت نکروزان است که تحت نکروسکتومی قرار گرفته‌اند. علاوه براین، این مطالعه در انجام مقایسه سر ـ به ـ سر بیمارانی که تحت روش‌های مختلف نکروسکتومی قرار گرفته‌اند، بدیع است.

محققان داده‌های 15 مطالعه کوهورت را با حضور 1980 بیمار که تحت نکروسکتومی پانکراتیک قرار گرفته بودند، تجمیع کردند. از این میان، 1167 بیمار با نکروسکتومی باز، 467 بیمار با نکروسکتومی با حداقل تهاجم و 346 بیمار با نکروسکتومی اندوسکوپیک تحت درمان قرار گرفتند. در مجموع، 16 درصد بیماران در طول پذیرش، فوت کردند.

محققان با انجام یک آنالیز تمایل به نمره همسان یا score-matched، بیماران را براساس خطر مورتالیتی پیش‌بینی شده آنها در ابتدای مطالعه، به 4 گروه (بسیار بالا، بالا، متوسط و پائین) تقسیم کردند.

در میان گروه بیماران با بالاترین خطر (خطر پایه حداقل 35 درصد)، جراحی با حداقل تهاجم نکروسکتومی، در مقایسه با نکروسکتومی باز، با کاهش قابل توجه و معنی‌دار خطر مرگ (نسبت خطر: 70/0) همراه بود. همچنین نکروسکتومی اندوسکوپیک نیز با کاهش معنی‌دار خطر مرگ بیماران همراه بود (نسبت خطر: 43/0).

بیماران در گروه بعدی از نظر میزان خطر بالا (خطر پایه 15 درصد تا کمتر از 35 درصد) نیز اگر تحت نکروسکتومی اندوسکوپیک قرار می‌گرفتند، به جای نکروسکتومی باز، با خطر کمتر مرگ مواجه می‌شدند (نسبت خطر: 27/0). مزایای جراحی با کمترین میزان تهاجم در این زیرگروه به سطح معنی‌دار از نظر آماری در کاهش میزان مرگ و میر بیماران نرسید.
بیمارانی که در گروه‌های با خطر متوسط و کم قرار گرفته بودند، هیچ مزیت قابل توجه و معنی‌داری را از پروسیجرهای با حداقل تهاجم به دست نیاوردند.

نکروسکتومی باز با خطر بیشتر فیستول پانکراتیک همراه بود.

نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌کنند که بیماران مبتلا به پانکراتیت نکروز دهنده که شدیدا بیمار هستند، به جای نکروسکتومی باز، باید تحت جراحی‌های نکروسکتومی با حداقل تهاجم یا اندوسکوپیک قرار گیرند. البته موضوع مهم در این رابطه، وجود جراحان آموزش دیده در انجام جراحی‌های نکروسکتومی با حداقل تهاجم یا اندوسکوپیک هستند. هنوز هستند مراکزی در دنیا که نکروسکتومی اولیه باز را در این دسته از بیماران انجام می‌دهند.

جراحی نکروسکتومی باز برای درمان پانکراتیت نکروز دهنده اکنون نادر است. اغلب مراکزی که به‌طور فوق تخصصی به جراحی‌های پانکراس می‌پردازند، رویکردهای جراحی خود را تغییر داده و از جراحی‌هایی با حداقل تهاجم برای درمان پانکراتیت نکروز دهنده استفاده می‌کنند. البته در بعضی موارد این رویکرد کاری است بس دشوار، مانند نکروز در قاعده مزانتری یا در گلوترهای پراکولیک.

منبع: روزنامه سپید