بدن

بدن انسان می تواند در برابر اتفاقاتی که می افتد از خود عکس العمل مناسب نشان دهد. همچنین بعضی از حرکات مناسب در نقاط مختلف بدن می تواند باعث بهبود عضلات داخلی و خارجی شود و آن ها را وادار به فعالیت کند. شما باید به نیروهای دفاعی بدن بیشتر توجه کنید و همینطور به فکر تقویت مغز خود باشید.

بدن انسان مي تواند در مقابل انواع امراض از خود عکس العمل نشان و دفاع نمايد و حرکات مناسب در نقاط مختلف بدن افراد مي توانند عضلات و نسوج خارج و داخل بدن را تقويت کرده آنها را به فعاليت وادار کرده و توسط فعاليت و حرکت مواد زائد را از نسوج و مکانهاي ته نشين شده خارج نمايند و انواع ورم ها و تومورها در اثر مواد و ترکيبات مختلف و حتي جانداران کوچک و بزرگ و سلولهاي غريبه و دشمن از مواد خارجي پاک و منزه مي شود.

به نيروهاي دفاعي بدن بيشتر توجه شود و مغز خود را تقويت نماييم و انواع فعاليت قسمت هاي بيروني و داخلي بدن را که به وسيله مغز قابل انجام است مي توانيم تقويت کرده و نسوج وعضلات و عروق و مجاري بدن مي توانيم از مواد مضر و خطرناک پاک نماييم. حتي با نيروي مغزي مي توان انواع ترکيبات مخالف بيماري ها را در بدن در صورتي که داراي ماده اوليه لازم باشد تهيه کرده و انواع بيماري ها را سرکوب ساخت.

توجه به نيروي مغزي و انجام عکس العمل ها در مقابل انواع بيماري ها و سلولهاي بدخيم بسيار قابل توجه و دقت مي باشد و آنهايي که داراي مغز قوي تر مي باشند داراي دفاع و تهاجم بهتر و بيشتر مي باشند و مي توانند انواع بيماري ها از بدن خارج نمايند.

مغز انسانها با امواج و نيروي محيطي تقويت مي شوند و در اثر مخالفت يا پيامدها وناراحتي شدن با پديده ها دچار تضعيف و خرابي مي شود و آنهايي که با هر چيزي سر به مخالفت بر ميدارند و کمتر به اتفاقات راضي مي شوند اغلب دچار کمبود انرژي مغزي و توانايي روحي مي گردند که امواج روحي گسترده در محيط بيشتر در بدن افرادي وارد مي شوند که آماده پذيرش اين امواج و انرژي ها مي باشند و تمايل به زندگي در محيط و موافقت با افراد محيط و حتي حيوانات بسيار مهم وقابل توجه مي باشد.

منبع: آفرینش