استراحت کردن

افراد بعد از اینکه فعالیت سخت در طول روز داشته باشند بدنشان نیاز به استراحت و مصرف غذا خواهد داشت. چون بر اثر فعالیتی که داشته اند انرژی بدن تحلیل رفته است و باید دوباره انرژی آن تامین شود.

افرادي که همه مواد لازم بدن خود را داشته باشند و از آن به موقع بهره گيرند کمتر دچار خستگي و گرفتاري و ناتواني مي شوند و زماني که انواع مواد مصرفي براي کار اعضاي بدن کافي نباشند و يا بعضي ترکيبات در اختيار شخص نباشد و يا بدن او نتواند از بعضي از ترکيبات بهره گيرد خستگي و گرفتگي و ناتواني ظاهر مي گردد که اين نوع ناتواني ها در اثر استراحت از بين نمي رود و خستگي بعد ازکار هاي سخت در اثر استراحت و مصرف غذاهاي لازم از بين مي روند و خستگي و ناتواني هاي دائمي به کار و فعاليت زياد مربوط نبوده که نقصان بعضي از ترکيبات در بدن و عدم دسترسي بعد از احتياج به ترکيبات مورد لزوم ايجاد خستگي مي کند.

از سوي ديگر استقامت و مقاومت و ايستادگي در برابر مشکلات نيز به نيروي لازم نياز دارد که نقص انرژي در اين مورد نيز ناپايداري را سبب مي شود و فرد نمي تواند در برابر سختي دوام داشته باشد و از محيط کار فراري مي شود که در نهايت ممکن است به شکست منجر شود و اغلب نابودي ها و ناتواني ها هم مربوط به کمي نيرو در برابر مشکلات و سختي ها مي باشد.

منبع: آفرینش