زوال عقل

در جدیدترین تحقیقاتی که در خصوص زوال عقل سالمندان صورت گرفته است، به این موضوع رسیده اند که می توان با یک نوع ورزش یارانه ای مغز که برای تقویت سرعت و دقت توجه بینایی می باشد از ابتلا سالمندان به زوال عقل تا حدود یک سوم جلوگیری کرد.

این ورزش رایانه ای که به ‘تمرین افزایش سرعت پردازش مغز’ یا تمرین حوزه مفید دید UFOV’ معروف است در واقع برای تقویت سرعت و دقت توجه بینایی طراحی شده است.

محققان دانشگاه سوات فلوریدا در آمریکا در این مطالعه دو هزار و 802 سالخورده سالم را در آمریکا مورد بررسی قرار دادند. محققان این افراد را از زمانی که بطور متوسط 74 ساله بودند تا 84 سالگی مورد پیگیری قرار دادند.

‘جری ادوارد’ از دانشگاه سوات فلوریدا در آمریکا و نویسنده این مطالعه گفت: نتیجه این مطالعه نشان داد که تمرین افزایش سرعت پردازش مغز در طی یک دوره 10 ساله خطر ابتلا به زوال عقل را بطور متوسط 29 درصد کاهش داد.

وی افزود: این مطالعه همچنین نشان داد، افرادی که تمرین بیشتری انجام داده بودند از مزایای محافظتی بیشتری در برابر ابتلا به زوال عقل برخوردار شدند.

این مطالعه در مجله published in the journal Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions منتشر شده است.

منبع: ایرنا