دكتر اميد رحماني

• پوست مو زيبايي ( فارغ التحصيل از دانشگاه تهران)
• داراي مدرك تخصصي جراحي هاي زيبايي
از فرانسه
• كاسمتولوژيست از فرانسه
• پزشك جراح هاي زيبايي كلينيك زيبايي Richmond در
تورنتو كانادا
• عضو انجمن ليزر ايران و امريكا