عضویت در انجمن جراحان پلاستیک آمریکا

عضو فعال انجمن جراحان پلاستیک ایران
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران