Vintage book

به چه علت و چرا کتاب نمی خوانیم؟ چرا آمار کتابخوانی در کشورمان بسیار پائین است،خلاصه ای از ۲۵ پاسخ به این پرسش را برایتان اورده ایم!


1- کتاب نمی خوانیم زیرا “نیاز”ی به کتاب احساس نمی کنیم
۲ – کتاب نمی خوانیم زیرا از شک کردن در پایه های نظری مان می “ترس” یم
۳ – کتاب نمی خوانیم چون کتاب خواندن کار “سخت” ی است
۴ – کتاب نمی خوانیم چون دچار “تنبلی و بی حالی” هستیم
۵ – کتاب نمی خوانیم زیرا “احساس می کنیم” به قله های یقین رسیده ایم
۶ – کتاب نمی خوانیم زیرا”احساس می کنیم” مسئله ی مبهمی وجود ندارد
۷- کتاب نمی خوانیم زیرا هیچ چیز برای ما “جدی نیست”
۸ – کتاب نمی خوانیم زیرا بیش از حد “ساده انگاریم و ذهن بسیطی نداریم”
۹ – کتاب نمی خوانیم زیرا دچار “خود شیفتگی” فرهنگی هستیم
۱۰- کتاب نمی خوانیم زیرا پیمانه ی معرفتی مان “ظرفیت ندارد”
۱۱- کتاب نمی خوانیم زیرا “به تناقضات درونی مان آگاه نیستیم”
۱۲- کتاب نمی خوانیم زیرا راه پیروی، تبعیت، دنباله روی وتقلید را “راحت” تر یافته ایم
۱۳- کتاب نمی خوانیم زیرا “ارزش دانایی و آگاهی را نمی دانیم”
۱۴- کتاب نمی خوانیم زیرا سطح خوشایندهای ما “محدود” است
۱۵- کتاب نمی خوانیم زیرا “زندگی پر هیاهو و نمایشی” را ترجیح میدهیم
۱۶- کتاب نمی خوانیم زیرا تن به “تحقیر ندانستن” داده ایم
و به این تحقیر هم عادت کرده ایم
۱۷- کتاب نمی خوانیم زیرا “حقارت جهل، آزارمان نمی دهد”
نادانی را عیب نمی دانیم
۱۸- کتاب نمی خوانیم زیرا “گفت و گو را کنشی فضیلت مندانه نمی دانیم”
و مهارت گفت و گو نداریم
۱۹- کتاب نمی خوانیم زیرا درزندگی ما، دانا شدن و خردمندانه زیستن، جایی ندارد
۲۰- کتاب نمی خوانیم زیرا کتاب خواندن دردی از ما دوا نمی کند
۲۱- کتاب نمی خوانیم زیرا به ما فواید کتاب خواندن را یاد نداده اند
۲۲- کتاب نمی خوانیم زیرا بلد نیستیم کتاب بخوانیم
۲۳- کتاب نمی خوانیم زیرا کسی‌ در خانواده و دور و برمان نبوده
که کتاب خوان باشد، که ما هم تقلید کنیم یا یاد بگیریم
۲۴- کتاب نمی خوانیم زیرا در سنّ بزرگ سالی‌ هنوز ناآگاه هستیم،
نمیدانیم چه بخوانیم، و خجالت می‌کشیم از کسی‌ بپرسیم از کجا شروع کنیم
و بالاخره، کتاب نمی خوانیم زیرا نمی دانیم و نمی دانیم که نمی دانیم
همان چیزی که با عنوان جهل مرکب از آن نام می برند.