دکتر میقانی: آندوسكوپی بینی و سینوس جهت درمان سینوزیت

اندوسكوپی بینی , درمان سینوزیت, اندوسكوپی ,روش جراحی آندوسكوپیك ,جراحی آندوسكوپیك بینی وسینوس, كاربرد درمانی آندوسكوپی سینوس