تعریف عضلات آگونیست (موافق) Agonist

 

تعریف عضلات آگونیست (موافق) Agonist, عضلاتی هستند که مستقیما مسئول حرکت هستند و با انقباض خود مفصل را در دامنه حرکت طبیعی خود حرکت می دهند. مثلا در برخی از پژوهش ها عضلات چهار سر رانی آگونیست است.

این تعریفی از آگونیست است.