بازداری دوسویه (بازداری مقابل و معکوس)

 

نام علمی و لاتین بازداری دوسویه (بازداری مقابل و معکوس) ، Reciprocal inhibition است. مادامی که عضله موافق یک اندام را در سرتاسر حرکت اش حرکت می دهد، بازداری دوسویه از فعالیت عضله مخالف جلوگیری می کند.