روش Slow Reversal hold relax

 

انقباض ایستای عضلات مخالف و پس از آن انقباض درونگرای عضلات موافق را Slow Reversal hold relax گویند.