راحتی عضلانی (انبساط و شل بودن عضلانی)

 

از راحتی عضلانی با نام انبساط و شل بودن عضلانی (Muscles) نیز یاد می شود. نام لاتین و علمی آن Relaxation است. پایین بودن انقباضات و حداقل کوشش عضلانی و یا حذف و به حداقل رساندن کوشش و انقباضات عضلانی را، راحتی عضلانی تعریف می کنند.