انعطاف پذیری ایستا و غیر فعال

 

توانایی حفظ وضعیت کشش با استفاده از وزن بدن، حمایت اندام های دیگر و یا هر وسیله ای مثل صندلی را انعطاف پذیری ایستا و غیر فعال می گویند.