jushkhordane-ostokhan

به تازگی شرکتی به اسمBioventus آخرین تکنولوژی دستگاه EXOGEN Ultrasound Bone Healing system را رونمایی کرده است. این دستگاه از خود امواج فراصوتی یا اولترا سوند را انتشار میدهد. این امواج سبب بوجود آوردن لرزش های خفیفی در استخوان ها در جای شکستگی میشوند و این لرزش ها میتواند به استخوان ها کمک کند تا سریعترجوش بخورند.

این دستگاه پرتابل و کوچک است و به بیمار آموزش داده میشود تا چگونه خودش در منزل از آن استفاده کند. اطلاعات مربوط به استفاده از وسیله در آن ذخیره میشود و پزشک میتواند استفاده بیمار از آن را تحت نظر و مراقبت داشته باشد. همچنین این وسیله میتوان به تلفن همراه بیمار متصل شده و زمان های استفاده از آن را به وی یادآور شود.

تولید کنندگان میگویند با توجه به سهولت استفاده، این دستگاه میتواند به بیمارانی که دچار دیرجوش خوردن شکستگی هستند کمک فراوانی کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir