قدرت حداکثر به چه معناست؟

 

قدرت حداکثر یعنی، بيشترين نيرويی که عضله می تواند با انقباض خود توليد کند. قدرت حداکثر به این مفهوم نیست که یک حرکت با چه سرعتی به انجام رسیده یاتا چه مدتی ادامه داشته است ،  بلکه اهمیت آن زمانی است که لازم است بر یک مقاومت بسیار زیاد غلبه کرده یا آن را تحت کنترل درآورد.