معنا و مفهوم قدرت انفجاری (توان)

 

قدرت انفجاری یا همان توان یعنی، قدرتی که بر اثر آن يک عضله می‌تواند در برابر نيروی مقاوم به سرعت واکنش نشان دهد در رشته‌های خاص مانند دو ميدانی،  پرش ها،  پرتاب ها،  شيرجه و… که به استفاده انفجاری از قدرت نيازمند، اهميت بسياری دارد.