تعریف قدرت استقامت یا همان استقامت در قدرت

 

قدرت استقامت یا همان استقامت در قدرت، عبارت است از توانايی عضلات برای توليد نيرو هنگام خستگی يا به عبارتی ترکيب دو عامل قدرت و زيادبودن مدت زمان حرکت. اجرای یک تمرین مانند دراز و نشست، نشست و برخاست تا رسیدن به اوج خستگی،  آزمونی است که برای سنجش استقامت در قدرت استفاده میشود.