قدرت عمومی چیست؟

 

قدرت عمومی، قدرت کلی دستگاه عضلانی بدن و در واقع پايه و سازه اصلی برنامه تمرينات قدرتی است. این نوع قدرت باید در مراحل نخست یک برنامه تمرینی توسعه یابد. پايين بودن قدرت عمومی، پيشرفت ورزشکار را محدود می‌ کند.