معنی قدرت نسبی چیست؟

 

نسبت قدرت مطلق به وزن بدن را قدرت نسبی می نامند. در ورزش‌هايی مانند ژيمناستيک، مشت زنی و ورزش‌های رزمی مهم است.