فيزيولوژی تمرينات قدرتی

 

در این بخش بصورت مختصر به معرفی فيزيولوژی تمرينات قدرتی می پردازیم. حداکثر قدرتی که یک ورزشکار ایجاد می کند، به ویژگی های بیومکانیکی حرکت وابسته است؛ افزون بر این قدرت حداکثر تابع عملکرد شدت تحریک عضله، تعداد واحدهای حرکتی فعال و تواتر محرک نیز هست .

حجيم شدن عضلات بر اثر تمرينات قدرتی به خاطر عوامل زير ايجاد می‌شود

1. تعداد ميوفيبريل‌های هر تار عضلانی افزوده مي‌شود. (هيپوتروفی)

2. چگالی مويرگ‌های هر تار عضلانی افزوده مي‌شود.

3. مقدار پروتئين افزوده می‌شود.

4. تعداد کل تارهای عضلانی افزوده می‌شود.

 

زات زيورسکی اندازه قدرت را به سه عامل زير نسبت می دهد

الف. هماهنگی بين عضلات

ب. هماهنگی درون عضلانی

ج. نيروی توليد شده هنگام واکنش عضله به تحريک عصبی