روش های توسعه قدرت و تمرينات قدرتی

 

هر ورزشکار میتواند قدرت خود را با غلبه بر یک مقاومت داخلی یا خارجی توسعه دهد. نمونه مقاومت داخلی بدن، مقاومت عضله دوسر در مقابل عضله سه سر بازو و بالعکس است .

برای اينکه قدرت توسعه يابد بايد از مقاومت‌های خارجی استفاده شود:

1- وزن بدن
2-  استفاده از توپهای طبی
3-  استفاده از کشش يا فنرهای تمرينی
4-  استفاده از دمبل
5-  استفاده از وزنه‌های آزاد
6-  استفاده از مقاومت‌های ثابت برای انقباضات ایزومتریک