dastkeshe-larzan

خواندن و نوشتن به خط بریل برای اشخاصی که جدیدا قوه بینایی خود را از دست داده میتواند کار خیلی سختی باشد. حالا دانشمندانی از Georgia Tech دستکشی ابداع کرده اند که قادر است این کار

را بسیار ساده و آسان کند. این دستکش ها موتورهای لرزاننده ای دارد که در پشت انگشتان فردی که آن را پوشیده قرار میدهد. از این دستکش ها قبلا در کمک به افراد برای یادگیری نوازندگی پیانو استفاده شده است.

وقتی فرد سعی میکند تا کلماتی را که به خط بریل نوشته شده بخواند موتورهایی که در پشت انگشتان او قرار گرفته اند با الگوی خاصی لرزش میکنند. بررسی ها نشان داده که حتی اگر فرد در حین خواندن و یادگیری خط بریل تمرکزی بر روی لرزش های دستکش نکند باز هم دستکش روند یادگیری او را بهتر و سریعتر میکند.

مشخص شده که این دستکش در یادگیری نوشتن به خط بریل هم میتواند به فرد کمک کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir