استقامت عضلانی در ورزش های مختلف

 

استقامت عضلانی ترکيبات مختلفی دارد که هر ورزش به تناسب مدت اجرا به يکی از ترکيبات آن بيشتر نياز دارد. استقامت عضلانی به تکرار یک حرکت با زمان بیشتر و ادامه دار را استقامت عضلانی تعریف می کنند که روی یک عضله ی خاص انجام می شود. مثلا دراز و نشست، شنا روی زمین،  آزمون هایی برای سنجش و همچنین تمرین برای استقامت عضلانی است. همانطور که گفته شد در ورزش های مختلف، بستگی به عضله ی مورد نظر تمرینات برای استقامت عضلانی می تواند متفاوت باشد.