استقامت در سرعت چیست؟

 

توانايی ورزشکار را در حذف يا تکرار برخی از حرکات سريع به دفعات زياد در طول يک بازی استقامت در سرعت می گویند.