تقویت سرعت آستانه بي‌هوازی

 

برای تقویت سرعت آستانه بی هوازی، ورزشکار باید با سرعتی در حدود آستانه بی هوازی یعنی 4 میلی مول لاکتات تمرین کند، که تقريبا معادل ضربان قلب برابربا 170 باردر دقيقه است.