سرعت آستانه هوازی چیست؟

 

عاملی است که ورزشکار بايد برای توسعه آن با سرعتی در حدود دو تا سه میلی مول لاکتات درلیتر یا با ضربان قلبی د رحدود 140 تا 125 بار در دقيقه تمرين کند.