تعریف توان واکنشی و توان فرود

 

در این بخش شما را با تعریف توان واکنشی و همچنین تعریف توان فرود آشنا می کنیم که در ورزش و همچنین علم ورزش بسیار کاربری و مفید هستند.

تعریف توان واکنشی‌: توانایی ورزشکار برای تولید نیروی کافی برای جهش بعدی توان واکنشی خوانده می شود .

تعریف توان فرود: توانایی جذب شوک وارد شده را هنگام فرود توان فرود می نامند.