توان جهش به معنا است؟

 

توان جهش به معنای توانایی بدن در پرتاب بدن به حداکثر ارتفاع ممکن است، در ورزش هایی مانند: پرش ارتفاع و یا پرش برای سر زدن درفوتبال دیده می شود.