توان شروع در ورزش

 

غلبه بر نیروی لختی بدن در کوتاه ترین زمان ممکن که در بسیاری از ورزش ها مانند شروع  د ر استارت نشسته در دوومیدانی و تکل در بازی فوتبال بایسته است.