توان کاهش سرعت در ورزش

 

توان کاهش سرعت، یکی از عوامل مهم در ورزش هایی مانند فوتبال و هاکی روی چمن است و توانایی ورزشکار در تغییر جهت و سرعت است، به عبارتی ورزشکار باید بتواند سرعت خود را کم و یا تغییر جهت دهد.