پنج قانون اصلی در تمرينات قدرتی

 

تمرینات قدرتی مانند بسیاری از فعالیت های علمی دارای قانون می باشد که طبق این پنج قوانین اگر ورزش های قدرتی را انجام دهید به موفقیت های بهتری دست خواهید یافت و لازم است به آن ها توجه بیشتری شود. در واقع 5 اصل مهم در تمرینات قدرتی عبارتند از:

 

1. توسعه انعطاف
2. توسعه قدرت تاندونهاوليگامنتها
3. توسعه قدرت مرکزی
4. توسعه تثبيت کننده‌ها
5. توسعه مجموع عضلات بدن به جای عضلات منفرد