مواد غذایی ضد التهاب؛ پیشگیری و درمان طبیعی التهاب بدن