رژیم غذایی کم کربوهیدرات چیست؟

رژیم غذایی کم کربوهیدرات چیست؟