در این بخش از مجله پزشکی دکتر سلام شما را با واژه هایی که بسیار در تشریح و شناخت بدن انسان و همینطور آناتومی و فیزیولوژی بکار می روند آشنا می کنیم. این اصطلاحات را به همراه نام لاتین و تعرف آن ها در جدول زیر آماده کرده ایم. که در دو بخش اصطلاح شناسی جهت یابی بدن و صفحات آناتومیک و واژه های تعیین جهت در خدمت شما هستیم.

اصطلاح شناسی جهت یابی بدن

اصطلاح

نام لاتین

تعریف

قدامی

Anterior

بخش جلویی بدن

خلفی

Posterior

بخش عقبی بدن

سری

Cephal

به طرف سر

دمی

Caudad

به طرف پایین

شکمی

Ventral

به طرف حفره شکم

پشتی

Dorsal

به طرف پشت بدن

فوقانی

Superior

بالایی

تحتانی

Inferior

پایینی

عمقی

Deep

به طرف خط میانی بن

سطحی

Superficial

دور از خط میانی بدن

دور از تنه

Distal

قسمتهای نزدیک به سر

نزدیک به تنه

Proximal

قسمتهای دور از سر

خارجی

Lateral

نزدیک به سطح بدن

داخلی

Medial

دور از سطح بدن

جهت یابی بدن انسان از نظر فیزیولوژیکی

 تصویر

اصطلاح شناسی جهت یابی بدن و آناتومیک

 

صفحات آناتومیک و واژه های تعیین جهت

اصطلاح

تعریف

قدامی                         Anterior

جلو و قدام بدن

خلفی                         Posterior

عقب و خلف بدن

خط وسط                       Midline

خطی که از بینی و ناف می گذرد

خط وسط ترقوه            Mid claviclear

در وسط کلاویکول(ترقوه) موازی با مید لاین

خط زیر بغل                Mid agzilary

در وسط حفره اگزیلاری (زیر بغل)موازی با مید لاین

راست                             Right

سمت راست بدن فرد

چپ                              Left

سمت چپ بدن فرد

خارجی                          Lateral

دورتر از خط وسط

داخلی                           Medial

نزدیکتر به خط وسط

فوقانی                         Superior

نزدیکتر به سر(بالاتر)

تحتانی                         Inferior

دورتر از سر(پاینتر)

نزدیک به تنه                  Proximal

نزدیکتر به میدلاین(نزدیک به تنه)

دور از تنه                       Distal

دورتر از مید لاین(نزدیک به انتهای ازاد اندام)

پشتی                           Dorsal

به طرف ستون فقرات

شکمی                         Ventral

به طرف شکم

پالمار                         Palmar

کف دست

پلانتار                        Plantar

کف پا

آبداکشن                      Abduction

دور شدن از تنه

آداکشن                       Adduction

نزدیک شدن به تنه

فلکشن                       Flection

خم شدن اندام

اکستنشن                    Extension

باز شدن اندام