پژوهشگران دریافتند مواد موسوم به بیس فسفوناتها می تواند از متاستاز سرطان در سلولهای استخوانی جلوگیری کند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از شبكه خبر، پژوهشگران فرانسوی می گویند این  مواد در حال حاضر برای کاهش خطر شکستگی استخوان در افراد مبتلا به سرطان سینه استفاده می شود.

مواد بیس فسفوناتها پیشرفت سلولهای سرطانی را در بافتهای استخوانی محدود می کند.

بیس فسفوناتها عوامل دارویی هستند که فعالیت سلولهای سرطانی را در استخوانها کاهش داده و حتی تاثیر مستقیم بر روی این سلولها دارد.

محققان با تزریق زلدرونات (zolédronate) به حیوانات متوجه شدند رشد سلولهای سرطانی در استخوان این حیوانات 88 درصد كاهش یافته است.

بدین ترتیب از این پس می توان در درمان سرطانها از بیس فسفوناتها استفاده کرد.

در برخی از موارد سرطان سینه، سلولهای سرطانی با رشد و گسترش در بدن به دیگر نواحی همچون استخوانها آسیب می زنند.