Tortilla wraps

طبق تعریف medical foodبه  مواد غذایی فرموله شده ای گفته  می شود که  خوردن  آن  با تجویز کامل دکتر برای مدیریت خاص تغذیه ای برای امراضی که نیازهای تغذیه ای  معینی برای آنها  بر پایه  اصول علمی اعتبار دار با  بررسی های  پزشکی درنظر گرفته  شده است، توصیه می گردد.

محصولی بنام Metanx(R)برای کمک  به تأمین  نیازهای غذایی مورد نیاز عملکرد  عصب  تولید شده است که برای درمان نوروپاتی توصیه می شود. تحقیقات نشان می دهد که تخریب عروق خونی بخشی از علت بروز نوروپاتی دیابتی است. تأمین مواد مغذی مورد نیاز عروق خونی راهی برای کاهش علایم نوروپاتی دیابتی است. تحقیقات نشان داده است Metanx(R)با افزایش جریان خون و اکسیژن به کاهش علایم نوروپاتی در سیستم عصبی کمک می کند. البته مکانیزیم های  پیشنهادی دیگری نیز وجود دارد.

 بهترین مزیت این نوع درمان فقدان نسبی عوارض جانبی مصرف این ماده  در مقایسه  با داروهایی است که در حال  حاضر برای درمان نوروپاتی بکار می روند. درمانهای موجود برای نوروپاتی درهمه ی  بیماران موثر نیستند اما اطلاع  از انواع درمانهای موجود مفید می باشد.

منبع-http://diabetestma.org