واکسن ب

 

ساعاتی پس از اعلام خبر اثربخشی بالای واکسن کرونای شرکت فایزر و بیونتک وزرات بهداشت روسیه هم اعلام کرد واکسن اسپوتنیک-5 آنها نیز بیش از 90 درصد اثربخشی دارد.

به گزارش ان دی تی وی، این خبر به دنبال بیانیه روز دوشنبه شرکت فایزر و بیونتک منتشر شده که در آن وزارت بهداشت روسیه اذعان داشته واکسن آزمایشی کووید-19 این کشور نیز بیش از 90 درصد موثر است.

نماینده وزارت بهداشت روسیه بیان می کند: با استناد به داده های جمع آوری شده از واکسیناسیون داوطلبین به این نتیجه رسیده ایم.

این نماینده می گوید: ما در مقابل اثربخشی واکسن اسپوتنیک-5 در میان شهروندانی که این واکسن را دریافت کرده اند، مسئول هستیم که براساس مشاهدات ما، اثربخشی این واکسن بیش از 90 درصد است که این خبر خوبی برای همه است.

مترجم:الهه زارعی