در روزهایی که ویروس کرونا زندگی همه انسان ها را مختل کرده و مشکلات فراوانی را برای همه مردم در کشورهای مختلف جهان به وجود آورده است، عملکرد خوب ریه و قلب از دغدغه های اصلی هر فردی به شمار می رود. با توجه به تعطیلی باشگاه های ورزشی بسیاری در منزل ورزش می کنند. در این ویدئو کوتاه 3 حرکت بسیار ساده را مشاهده می کنید که می توانید با انجام روزانه آن ها عملکرد قلب و ریه خود را بهببود ببخشید.