یافته های جدید محققان نشان می هد مهار پروتئین EZH2 از رشد سلول های سرطانی در سرطان مولتیپل میلوما، نوعی سرطان خون که سلول های ایمنی به طور غیرقابل کنترل در مغز استخوان رشد می کنند را می کاهد. بر اساس اظهارات محققان، درمان این بیماری بسیار سخت و تقریبا غیرقابل درمان است، بنابراین شناسایی اهداف درمانی جدید در سلول های سرطانی ضروری است.

نتایج مطالعه روی موش ها که در مجله “Cell Death & Disease” منتشر شده نشان می دهد این کاهش ناشی از تغییر در متابولیسم سلول های سرطانی است و می توان از این تغییرات به عنوان نشانگر برای تشخیص اینکه آیا بیمار با مهار EZH2 به درمان پاسخ می دهد یا خیر استفاده کرد.
هلنا جرنبرگ ویکلوند، از دانشگاه اوپسالا در سوئد می گوید: ما موش های مبتلا به نوعی سرطان را درمان کردیم که مربوط به مولتیپل میلوما در انسان است و ماده مهار کننده EZH2 است و چندین علائم را نشان داد که موش های تحت درمان رشد سرطان کندتری نسبت به موش های تحت درمان را نشان دادند. این شواهد بیشتری در مورد احتمال EZH2 به عنوان هدف برای مداخله بالینی شناخته شده است.

نتایج حاصل از مدل موش محققان را ترغیب کرد تا بیشتر بررسی کنند چه چیزی باعث حساسیت سلول ها نسبت به مهار EZH2 می شود. سلول های میلومای مولتیپل انسانی ناهمگن تر از سلول های مدل موش هستند و آنها دریافتند برخی از سلول های میلومای مولتیپل کشت شده در انسان حساس هستند. برای مطالعه بیشتر این پدیده، محققان از تجزیه و تحلیل جهانی متابولیت های سلولی در ترکیب با تجزیه و تحلیل فعالیت ژن استفاده کردند. حساسیت با تغییراتی در مسیرهای خاص متابولیکی در سلول ها همراه بوده است.
ویكلوند می افزاید: در سلول هایی كه نسبت به مهار EZH2 حساس بودند مسیرهای حرکت و چرخش متیونین تغییر یافته بود تاثیری كه ما در سلول های غیر حساس مشاهده نكردیم. این تغییر به دلیل تنظیم ناچیز ژن های مرتبط با حرکت متیونین ایجاد شده است.

بر اساس اظهارات این تیم تحقیقاتی از تغییرات فراوانی متابولیت در مسیرهای حرکتی متیونین می توان به عنوان نشانگر برای تشخیص اینکه آیا بیمار به مهار EZH2 پاسخ می دهد یا خیر استفاده کرد که از اهمیت بالایی برای استفاده بالینی برای درمان این بیماری برخوردار است.

مترجم: الهه زارعی