dulaglutide(1).jpg

درارزیابی  تأثیر تزریق داروی dulaglutideبصورت  هفنگی (ساخت کمپانی Eli Lilly and Company) با تزریق  داروی liraglutide بصورت روزانه  (با نام تجاری Victozaساخت کمپانی  Novo Nordisk) بروی مقدار هموگلوبین  A1Cمشخص گردید که هر دو داروی تأثیراتی بسیار مشابه هم دارند.

محققین  دانشگاه ایالتی اوهایو تحقیقاتی را در9  کشور راه اندازی کردند دراین تحقیقات 599 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که 18 سال و بالاتر سن داشتند شرکت کردند این افراد روزانه حداقل 1500 میلی گرم متفورمین دریافت می کردند  و مقدار هموگلوبین  A1Cآنها بین 7 تا 10 درصد بود. از این بیماران  دردو گروه ثبت نام گردید: 299 نفر از آنها  داروی dulaglutideو 300 نفر از آنها  داروی liraglutideرا دریافت کردند.

پس از 30 هفته  میانگین کاهش مقدارهموگلوبین A1Cدرمیان بیماران استفاده کننده از dulaglutide1.4– درصد و درمقابل در گروه  liraglutideبرابر با 1.36- درصد گزارش شد که از نظر آماری تفاوت قابل توجهی با هم ندارند.

سایر تفاوت ها  در میان  این دوگروه ازنظر آماری قابل اغماض بود: 20 درصد از افراد گروه  dulaglutideتهوع  داشتند  در مقایسه  در 18 درصد از افراد گروه liraglutideاین حالت  مشاهده  شد. 12درصد از هر دو گروه به اسهال مبتلا شدند و 7 درصد از بیماران دریافت کننده ی dulaglutideاستفراغ را تجربه کردند و درمقابل 6 درصد از گروه liraglutideدچار استفراغ شدند. 6 درصد از افراد هر دو گروه به دلیل  عوارض جانبی داروها از این مطالعه  خارج شدند. هیچکدام از بیماران  دو گروه  به هیپوگلایسمی شدید مبتلا نشدند. دراین بیماران  دریافت کننده ی dulaglutideمیزان اپیزودهای هیپوگلایسمی درسال برابر با 0.34بود درحالیکه برای بیماران  گروه liraglutideبرابر با 0.52گزارش گردید.

منبع-http://diabetestma.org