index

 باکتری ها و میکروب های بسیار زیادی دور و بر شما در منزل و محل زندگی تان هستند که از آنها بی خبرید و هرروز با آنها در تماسید می خواهیم با آنها بیشتر آشنا شوید

دانشمندان توانسته اند تعدادی از اشیا را که می تواند در محل زندگی مقدار زیادی میکروب و ویروس باشد را کشف کنند.

وسایلی که سطحی متخلخل دارند محلی امن برای میکروب ها هستند. میکروب هایی که مواد شوینده ها هم حریف آنها نیست.

در اینجا می توانید تصاویری از کثیف ترین وسایل موجود در اطرافتان را ببینید.

index.jpgaindex.jpgsdeindex.jpgsqindex.jpgw3qindex.jpgzawqq