index

تستوسترون به حدی بیشتر از هورمون‌های دیگر است که می‌توان آن را هورمون اصلی بیضه دانست، گرچه بخش زیادی از تستوسترون و شاید بیشتر آن در بافت‌های هدف به هورمون فعال تر دی هیدروتستوسترون تبدیل می‌شود.کمبود و کاهش آن به مرور زمان در انسان باعث تغییر شکل جمجمه فرد می شود

تجزیه و تحلیل های جدید نشان می دهد که تغییرات در اندازه گیری جمجمه، با پیشرفت فن آوری انسان در ارتباط است. دانشمندان با انجام آزمایشات و مطالعاتی روی هزاران جمجمه باستانی و جمجمه افراد در طی قرن گذشته دریافتند کاهش سطح تستوسترون انسان افراد را اجتماعی کرده است و رفتارهای تهاجمی و رقابتی کمتر شده است اما از ابعاد مغز کمتر شده است که این می تواند به نفع انسان ها نباشد.

پیشرفت های تکنولوژی و اجتماعی باعث تغییر ساختار بدنی افراد شده است و جمجمه افراد به کلی با جمجمه افراد که در هزاران سال پیش زندگی می کردند تفاوت دارد.

به تازگی،دانشمندان با تجزیه و تحلیل جمجمه 100،000 ساله انسانی دریافتند که سطح هورمون تستوسترون منجر به رفتارهای بسیار متفاوت شده است و ابعاد جمجمه نسبت به گذشته بسیار کوچکتر شده است.

کاهش سطح تستوسترون در انسان ها موجب ایجاد روابط اجتماعی قوی و پایدار شده است و باعث شده است شکل و سختار برخی از اندام های بدن به کلی تغییر کند.