350x233xintroducing-my-gorgeous-little-man-L-qnDtyX.jpeg.pagespeed.ic.cMBZfRvUv9
بد نیست بدانید حدود 30 درصد علت مرگ و مير مادران در دوران بارداري به‌ دليل خونريزي حين يا پس از زايمان است و فشار‌ خون ، بيماري‌ هاي قلبي و عفونت‌ هاي زايماني از ديگر علل اين مرگ و ميرها هستند

زایمان سزارین به صورت تولد جنین از راه برش دیواره شکم و دیواره رحم تعریف می‌شود.
مقدمه و هدف
زایمان سزارین به صورت تولد جنین از راه برش دیواره شکم و دیواره رحم تعریف می شود. امروزه از هر ده زن آمریکایی که هر ساله در ایالات متحده امریکا زایمان می کنند، یک نفر سابقه سزارین دارد.
بیش از ۸۵ درصد موارد زایمان به علت سزارین قبلی، دیستوشی زایمان، زجر جنینی و نمایش بریچ می باشد. از آن جا که زایمان طبیعی برای مادر و نوزاد خطرات کمتر و هم چنین هزینه کمتری در بر دارد، این روش مناسب تر می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه عوارض به دنبال زایمان طبیعی پس از یک بار سزارین و سزارین تکراری انجام شده است.
روش کار
در این مطالعه ۲۵۳ خانم باردار با سابقه یک بار سزارین قبلی که در بیمارستان مبینی سبزوار بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده توسط آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت تکرار سزارین، مدت بستری شدن در بیمارستان ۳.۱ در مقابل ۱.۲ روز و هم چنین عوارض به دنبال عمل جراحی افزایش دارد. هم چنین در مطالعه حاضر موردی از پارگی رحم که مهم ترین عارضه زایمان طبیعی به دنبال سزارین است، مشاهده نشد.
بحث
نتایج به دست آمده نشان می دهند در صورت انتخاب دقیق افراد برای زایمان طبیعی و انجام مراقبت های دقیق در طی زایمان، زایمان طبیعی به دنبال سزارین می تواند به صورت یک روش کم خطر استفاده شود.